Regulamin korzystania z laboratoria.invicta.pl

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki i sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez grupę spółek Invicta, za pośrednictwem serwisu internetowego laboratoria.invicta.pl (zwanego dalej „Serwisem”).

Definicje

 1. Użytkownik– każdy podmiot korzystający z Serwisu, na rzecz którego Administrator Serwisu świadczy usługi.
 2. Regulamin– regulamin świadczenia usług przez Administratora Serwisu.
 3. Strona Internetowa Serwisu– oznacza strony internetowe, będące częścią domeny laboratoria.invicta.pl, poprzez które Administrator świadczy usługi i prowadzi Serwis Internetowy.
 4. Administrator Serwisu– grupa spółek Invicta (dalej jako Invicta), działająca jako współadministrator danych osobowych Invicta Management Sp. z o.o., Medyczne Laboratoria Diagnostyczne Invicta Sp. z o.o., Klinika Antiaging Invicta Sp. z o.o., Invicta Software Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-740) przy ul. Polnej 64, Invicta spółka z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-740) przy ul. Polnej 64, tel. 58 58 58 800.

Postanowienia ogólne

 1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest potwierdzenie przez Użytkownika, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. Reklamacje dotyczące działania Serwisu będą rozpatrywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Dostęp do serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.
 2. Do korzystania z podstawowych Usług nie jest konieczna rejestracja w Serwisie.
 3. Administrator Serwisu dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom stały dostęp do Serwisu i Usług;
 4. Administrator Serwisu nie udziela gwarancji, iż korzystanie z Serwisu będzie przebiegało bez błędów i przerw. Dodatkowo
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia dostępu do Serwisu w dowolnym terminie bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.
 6. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany, usuwania i dodawania informacji, treści i zawartości Serwisu bez uprzedniego informowania o ich wprowadzeniu Użytkowników.
 7. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści i zawartość innych serwisów oraz portali, do których może zostać przekierowany Użytkownik, korzystając z linków umieszczonych w Serwisie.
 8. Administrator dołoży starań w celu zapewnienia możliwości korzystania z Serwisu internetowego za pomocą wszystkich przeglądarek internetowych, typów urządzeń oraz połączeń internetowych, systemów operacyjnych.
  Minimalne wymagania techniczne pozwalające na swobodne korzystanie z Serwisu to:
  – Stałe połączenie z Internetem z szybkością transmisji danych > 1 Mbps
  – Obsługa JavaScript
  – Internet Explorer w wersji 10 lub wyższej / Microsoft Edge / Google Chrome w wersji 58.0.3029.96 lub wyższej / Mozilla Firefox w wersji 53.02 lub wyższej.

Usługi

Administrator Serwisu świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników następujące usługi nieodpłatne:

 1. Usługa informacyjna – przekazywanie Użytkownikom przez Administratora Serwisu informacji dotyczących świadczonych przez Invicta usług oraz realizacja zapytań i zgłoszeń Użytkowników
 2. Usługa reklamowa – usługa emisji materiałów reklamowych produktów i usług własnych
 3. Użytkownik może skierować zapytanie odnośnie proponowanych przez Administratora Serwisu usług i produktów, poprzez wypełnienie formularza kontaktowego, udostępnionego w Serwisie, lub dzwoniąc pod numer telefonu wskazany w Serwisie.
  Wypełnienie formularza wniosku polega na wysłaniu za pomocą Strony internetowej serwisu wiadomości do Administratora. W celu skorzystania z usługi Użytkownik wypełnia formularz wniosku i przesyła drogą elektroniczną do Administratora wraz z wymaganymi danymi kontaktowymi. Następnie Administrator kontaktuje się z Użytkownikiem w celu wykonania Usługi.
 4. Rozmowy telefoniczne wykonywane przez Użytkowników na dany numer infolinii są monitorowane i nagrywane ze względów bezpieczeństwa, w celach dowodowych oraz w celach szkoleniowych lub podniesienia jakości obsługi Użytkowników.

Prawa i obowiązki użytkownika

 1. Użytkownicy zobowiązani są do wprowadzania danych, zgodnych ze stanem faktycznym.
 2. Całkowitą i wyłączna odpowiedzialność za prawdziwość i poprawność wprowadzonych do Serwisu danych ponosi Użytkownik.
 3. Użytkownik uprawniony jest do korzystania Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu, Strony internetowej serwisu lub usług świadczonych przez Administratora, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub interesy Administratora.
 5. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.

Odpowiedzialność administratora

 1. Administrator Serwisu dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w serwisie invicta.pl były kompletne, aktualne oraz zgodne ze stanem faktycznym. Serwis nie może jednak w pełni zagwarantować, że prezentowane dane są wolne od błędów, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych w podejmowaniu przez Użytkownika decyzji finansowych.
 2. Dane publikowane w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 3. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie do Serwisu, spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem, awariami, w tym awariami sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania, którego właścicielem jest Użytkownik.
 4. Administrator Serwisu przywiązuje dużą wagę do zagwarantowania bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, ale nie gwarantuje, że Serwis będzie wolny od wirusów oraz innych elementów, które mogą być powodem szkody poniesionej przez Użytkownika.

Prawa autorskie

 1. Wszelkie prawa (w tym m.in. majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazwy Serwisu, domeny internetowej, Strony internetowej serwisu, logotypy, dokumenty, teksty, grafika, układ serwisu, zdjęcia) są własnością Administratora Serwisu i mogą być wykorzystywane wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie Serwisu jest zabronione.
 3. Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody Administratora Serwisu.

Ochrona prywatności

 1. Udzielenie przez Użytkownika jakichkolwiek informacji lub przesłanie jakichkolwiek dokumentów jest całkowicie dobrowolne.
 2. Serwis w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych jego Użytkowników. Więcej informacji na ten temat zawiera Polityka Prywatności.
 3. Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę Administrator Serwisu będzie kontaktował się z nim, w celu informowania o nowych funkcjach, usługach lub produktach dostępnych w Serwisie. Użytkownikowi przysługuje prawo do zrezygnowania z otrzymywania dodatkowych informacji w dowolnym czasie.
 4. Administrator Serwisu zastrzega, że:
  – używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań, zainteresowań, potrzeb, określenie jego osobistych preferencji oraz podniesienia jakości ofertowanych usług.
  – podmioty trzecie na mocy odrębnych porozumień, mogą używać mechanizmu cookies na stronach Portalu.
 5. Użytkownik ma możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania serwisu.
 6. Dane statystyczne zgromadzone przez Administratora Serwisu mogą zostać wykorzystane do wewnętrznych analiz przeprowadzanych w celu poprawy jakości usług oferowanych przez laboratoria.invicta.pl.
 7. Zasady prywatności, w tym informacje dotyczące plików cookies znajdują się na stronie Polityka prywatności.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres Administratora Serwisu.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Informacje o wyniku postępowania reklamacyjnego będą przekazane Użytkownikowi, za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Administratora serwisu.
 4. Decyzja Administratora Serwisu rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Serwisu wchodzi w życie z dniem 11.2023 r.
 2. W sprawach nieuregulowane Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i innych właściwych ustaw.
 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Administratora Serwisu, a prawem właściwym dla rozstrzygania potencjalnych sporów jest prawo polskie.
 4. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji Regulaminu w dowolnym terminie, bez obowiązku informowania o tym Użytkowników. Korzystanie z serwisu jest traktowane jako akceptowanie wprowadzonych zmian.
 5. Zmiany dokonane w Regulaminie będą udostępniane w Serwisie.
 6. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej Serwisu.