MORFOLOGIA KRWI OBWODOWEJ

ID: 4694

Metoda

automatyczna analiza hematologiczna

Materiał

Krew żylna (EDTA)

Czas wykonania

1 dzień

Morfologia krwi obwodowej jest kompleksowym badaniem mającym na celu określenie liczby poszczególnych elementów morfotycznych zawartych we krwi. Liczba krwinek białych, czerwonych, płytek krwi, wartość hematokrytu i stężenie hemoglobiny stanowi podstawowy zestaw analiz. Analizom tym towarzyszą wskaźniki krwinek czerwonych: MCV, MCH, MCHC, wskażniki krwinek płytkowych: MPV, PCT, PDW a także różnicowanie krwinek białych na pięć populacji: neutrocyty, limfocyty, monocyty, eozynocyty i bazocyty. Badanie morfologii krwi obwodowej pozwala na wstępną diagnostykę wielu chorób, w tym stanów zapalnych, anemii i nowotworów hematologicznych.

25,00 zł
icon-point
Realizacja stacjonarnie w punkcie pobrań

Morfologia krwi to podstawowe przesiewowe badanie krwi o zastosowaniu profilaktycznym i diagnostycznym. W stanie zdrowia należy je wykonać co najmniej raz do roku oraz jako badanie pierwszego wyboru przy podejrzeniu anemii (łącznie z ferrytyną) oraz przy pogorszeniu samopoczucia zwłaszcza, gdy przebiega ono z gorączką. Mikroskopowa ocena rozmazu jest zwykle zlecana jako pogłębiona diagnostyka hematologiczna łącznie z badaniem morfologii krwi obwodowej.

Pacjent powinien być na czczo.
Krew pobrać rano między 7:00, a 9:00 lub wg. wskazań lekarza do probówki 2 ml z fioletowym korkiem.

Morfologia pozwala na wykrycie:

 • niedokrwistości – spadek liczby erytrocytów oraz stężenia hemoglobiny wskazują na anemię, a pozostałe elementy czerwonokrwinkowe (MCH, MCV, MCHC, RDW) umożliwiają ustalenie przyczyny, np. niedobór żelaza, witaminy B12 i folianów (co później pozwala na dobranie odpowiedniej suplementacji).
 • stanu zapalnego, który objawia się wzrostem liczby niektórych białych krwinek (np. neutrofilów i monocytów) oraz niekiedy wzrostem liczby płytek krwi. W celu oceny przyczyn stanu zapalnego konieczne jest wykonanie dalszych badań.
 • zakażenia wirusowego, bakteryjnego lub pasożytniczego. Podczas ich trwania można zaobserwować spadek lub wzrost niektórych parametrów komórek krwi, głównie limfocytów, neutrofili, eozynofili i bazofili.
 • niektórych rodzajów nowotworów krwi– odchylenia w ilości komórek krwi a także pojawienie się we krwi młodych form krwinek białych lub czerwonych, które fizjologicznie znajdują się w szpiku kostnym, mogą wskazywać na nowotwory krwi lub układu chłonnego. Konieczna jest wówczas pilna konsultacja z hematologiem.
 • nadkrwistości,
 • nadpłytkowości lub małopłytkowości.

W skład profilu oznaczeń wchodzą następujące parametry: liczba leukocytów wraz z wzorem odsetkowym i bezwzględną liczbą poszczególnych populacji leukocytów (neutrocytów, limfocytów, monocytów, eozynocytów i bazocytów), liczba erytrocytów, stężenie hemoglobiny, wartość hematokrytu, wskaźniki czerwonokrwinkowe (średnia objętość krwinki czerwonej, średnia masa hemoglobiny w krwince czerwonej, średnie stężenie hemoglobiny w krwince czerwonej, wskaźnik anizocytozy), liczba płytek krwi, wskaźniki płytek krwi (średnia objętość krwinki płytkowej, płytkokryt, wskaźnik anizocytozy). Wchodzące w skład profilu parametry są pomocne w diagnostyce laboratoryjnej niedokrwistości i nadkrwistości, chorób układowych i nowotworowych, zaburzeń hemostazy, infekcji, ostrych i przewlekłych stanów zapalnych,schorzeń mieloproliferacyjnych i limfoproliferacyjnych oraz schorzeń reumatycznych.


Interpretacja wyniku.


Wynik hematokrytu wyrażany jest w jednostkach procentowych, które wskazują, jaki odsetek całej objętości krwi stanowią erytrocyty. Wartość hematokrytu zależy od ilości wszystkich krwinek czerwonych we krwi, a także od objętości i wielkości pojedynczej krwinki i objętości osocza. Jeżeli w wyniku choroby dojdzie do zmian w jednym z tych parametrów, poziom hematokrytu również ulegnie zmianie i znajdzie się poza zakresem wartości referencyjnych.

Hematokryt-wzrost wartości:

 • nadkrwistość pierwotna-czerwienica prawdziwa,

 • nadkrwistości wtórne: przewlekłe choroby płuc, przebywanie na dużych wysokościach, nowotwory nerek ze zwiększonym wydzielaniem erytropoetyny,

 • stany zmniejszonej objętości krążącego osocza: choroba oparzeniowa, zapalenie otrzewnej,

 • odwodnienia: biegunki, wymioty, moczówka prosta, nadmierne pocenie.

 • Hematokryt-spadek wartości:

 • niedokrwistości (anemia)

 • stany zwiększonej objętości krążącego osocza: ciąża, przewodnienia.


 • Hemoglobina (Hb, Hgb) to białko obecne w erytrocytach. Składa się z czterech podjednostek, a każda z nich posiada również część niebiałkową, zawierającą atom żelaza – hem. Cztery podjednostki to, HbA: 2 podjednostki alfa oraz 2 podjednostki beta – prawidłowa hemoglobina występująca u osób dorosłych. HbF: 2 podjednostki alfa oraz 2 podjednostki gamma – hemoglobina płodowa, mające większe powinowactwo do tlenu (co pozwala zabierać tlen z krwi matki) w pierwszych tygodniach życia wymienia się całkowicie na hemoglobinę A.

  Grupą chorób dotyczących hemoglobiny są tzw. hemoglobinopatie – zaburzenia budowy białek powodujące ich dysfunkcje oraz nieprawidłowości w budowie całej krwinki czerwonej. W naszej populacji są to choroby bardzo rzadko spotykane. Jedną z nich jest anemia sierpowata. Anemia sierpowata często podawana jest jako przykład działania mechanizmów ewolucyjnych. W Afryce i Azji malaria jest jedną z głównych przyczyn śmierci – odporni na nią są chorzy z hemoglobiną S, więc mutacja i choroba utrwala się w populacji.

  Hemoglobina-wzrost stężęnia:

 • nadkrwistości pierwotne i wtórne,

 • odwodnienie.

 • Hemoglobina-spadek stężenia:

 • niedokrwistości.

 • Uwaga! U chorych z anemią niedoborową podawanie preparatów żelaza może zwiększyć stężenie hemoglobiny o 2-3 g/dl w ciągu 10 dni. Nie oznacza to wyrównania niedoborów żelaza. W celu stwierdzenia poziomu rezerwy żelaza w organizmie należy wykonać badanie ferrytyny.


  Erytrocyty, czyli krwinki czerwone, to najliczniejsza grupa komórek krwi. Dzięki zawartej w nich hemoglobinie, krew ma czerwony kolor. Hemoglobina łączy się odwracalnie z tlenem i dostarcza go do tkanek.

  Erytrocyty-wzrost liczby:

 • nadkrwistości objawowe spowodowane niedotlenieniem tkanek: wrodzone i nabyte wady serca, rozedma płuc, przebywanie na znacznych wysokościach,

 • nadkrwistości objawowe spowodowane zwiększonym wytwarzaniem erytropoetyny: torbielowatość nerek, wodonercze, nowotwory,

 • zespół Cushinga,

 • leczenie steroidami,

 • odwodnienie,

 • czerwienica prawdziwa.

 • Erytrocyty-spadek liczby:

 • niedokrwistości,

 • krwotoki,

 • późny okres ciąży,

 • przewodnienie.


 • Eozynocyty są komórkami fagocytującymi kompleksy antygen-przeciwciało. Odpowiadają na czynniki chemotaktyczne, wydzielane przez komórki tuczne i bazocyty. Niszczą również larwy niektórych pasożytów.

  Eozynocyty-wzrost liczby:

 • choroby alergiczne,

 • astma oskrzelowa,

 • łuszczyca, egzema,

 • choroby pasożytnicze,

 • rumień wielopostaciowy,

 • choroby hematologiczne: zespół hypereozynofilowy, przewlekła białaczka szpikowa,

 • leki: antybiotyki, nitrofurantoina.

 • Eozynocyty-spadek liczby:

 • wpływ działania hormonów nadnerczowych i ACTH,

 • czynnik stresujący (ostre zakażenia, urazy, oparzenia, zabiegi chirurgiczne, wysiłek fizyczny).


 • Bazocyty są komórkami fagocytującymi. Najważniejszą funkcją bazocytów jest ich rola w natychmiastowej odpowiedzi w reakcjach nadwrażliwości, Biorą one również udział w opóźnionych reakcjach nadwrażliwości, mediowanych przez limfocyty.

  Bazocyty-wzrost liczby:

 • stany alergiczne- natychmiastowe reakcje nadwrażliwości,

 • przewlekła białaczka szpikowa,

 • przewlekłe stany zapalne przewodu pokarmowego,

 • wrzodziejące zapalenie jelita grubego,

 • niedoczynność tarczycy,

 • leczenie estrogenami,

 • choroba Hodgkina.

 • Bazocyty-spadek liczby:

 • ostre infekcje,

 • ostre zapalenie płuc,

 • nadczynność tarczycy,

 • stres.


 • Limfocyty są heterogenną populacją komórek. Ich główną funkcją jest rozpoznanie antygenu i udział w odpowiedzi immunologicznej. Limfocyty T i limfocyty B współdziałają zw sobą. Limfocyty B różnicują się do komórek plazmatycznych, które w odpowiedzi na stymulację przez obce antygeny produkują immunoglobuliny. W wyniku prawidłowej odpowiedzi na stymulację antygenową proliferację limfocytów i pojawienie się limfocytów reaktywnych.

  Wzrost liczby limfocytów:

 • mononukleoza zakaźna,

 • ostre wirusowe zapalenie wątroby,

 • zakażenie wirusem cytomegalii

 • zakażenie toksoplazmozą,

 • choroby rozrostowe układu limfatycznego (chłoniaki, przewlekła białaczka limfatyczna, szpiczak mnogi, makroglobulinemia Waldenstroma),

 • zakażenia wirusowe (odra, świnka, różyczka, krztusiec, zapalenie płuc)

 • gruźlica,

 • kiła,

 • bruceloza.

 • Spadek liczby limfocytów:

 • stosowanie kortykosteroidów,

 • zaawansowana choroba nowotworowa,

 • wrodzone i wtórne defekty odporności,

 • niewydolność nerek i krążenia.


 • Monocyty są komórkami fagocytującymi, odpowiedzialnymi za usuwanie z usytroju starych, zdegenerowanych komórek, komórek, które weszły na drogę programowanej śmierci, resztek obumarłych komórek i kompleksów antygen-przeciwciało. Odgrywają też ważną role w odpowiedzi immunologicznej pozostając w ścisłym związku z limfocytami T.

  Wzrost liczby monocytów:

 • zakażenia bakteryjne,

 • kiła,

 • bruceloza,

 • mononukleoza,

 • zakażenie pierwotniakowe,

 • reakcje zapalne na: urazy chirurgiczne, kolagenozy, choroby p.pokarmowego np. choroba Crohna,

 • choroby nowotworowe (białaczka monocytowa i mielomonocytowa)

 • guzy lite.

 • Spadek liczby monocytów:

 • podczas leczenia glikokortykosteroidami,

 • podczas infekcji powodujących neutropenię.


 • Neutrocyty są najliczniejszą grupą krwinek białych. We krwi obwodowej występują postacie dojrzałych komórek: neutrocyty segmentowane i niewielka ilość młodszych form, neutrocytów pałeczkowatych. Główną funkcją neutrocytów jest obrona ustroju przed zakażeniami. Fizjologiczny wzrost neutrocytów obserwuje się po wysiłku fizycznym, po posiłku, w ciązy i w stresie.

  Wzrost liczby neutrocytów:

 • zakażenia miejscowe i uogólnione bakteryjne i pierwotniakowe,

 • choroby nowotworowe,

 • choroby hematologiczne (czerwienica prawdziwa, przewlekła białaczka szpikowa,

 • pourazowe uszkodzenia tkanek,

 • zawał mięśnia sercowego, zawał płuca,

 • stany martwicze,

 • stany pokrwotoczne,

 • choroby metaboliczne (mocznica, kwasica cukrzycowa, dna moczanowa),

 • preeklampsja,

 • Leki (kortykosteroidy, adrenalina),

 • palenie papierosów,

 • ciąża III trymestr.

 • Spadek liczby neutrocytów:

 • niedokrwistość aplastyczna,

 • agranulocytoza,

 • toksyczne uszkodzenie szpiku kostnego,

 • leczenie cytostatykami i promieniowaniem jonizującycm,

 • zakażenia wirusowe,

 • procesy autoimmunologiczne.


 • Płytki krwi są bezjądrzastymi fragmentami megakariocytów, które występują w szpiku kostnym. Główną ich rolą w organiźmie jest udział w procesie krzepnięcia. Płytki zawierają czynnik wzrostu- PDGF, który jest używany w różnego rodzaju zabiegach regeneracyjnych.

  Wzrost ilości płytek krwi:

 • zespoły mieloproliferacyjne( nadpłytkowość samoistna, czerwienica prawdziwa, przewlekła białaczka szpikowa, mielofibroza,

 • reakcje ostrej fazy (reumatoidalne zapalenie stwów, gorączka reumatyczna, guzkowe zapalenie tętnic, wrzodziejące zapalenie jelit, gruźlica, sarkoidoza, marskość wątroby),

 • choroby nowotwowrowe (ziarnica złośliwa, chłoniaki),

 • krwawienia i stany niedoboru żelaza,

 • niedokrwistość hemolityczna,

 • stan po usunięciu śledziony,

 • okres zdrowienia po chemioterapii,

 • wysiłek fizyczny.

 • Spadek ilości płytek krwi:

 • małopłytkowości spowodowane upośledzonym wytwarzaniem płytek (anemia Fanconiego, trombocytopenia wrodzona, różyczka noworodłów, histiocytoza),

 • małopłytkowości nabyte (anemia aplastyczna, mielofibroza, gruźlica, promieniowanie jonizujące, niedobór witaminy B12 i kwasu foliowego, infekcje wirusowe, niewydolność nerek, nocna napadowa hemoglobinuria, cykliczna trombocytopenia.

 • małopłytkowości spowodowane niszczeniem płytek (infekcje, preeklampsja, choroba Von Willebranda, zespół hemolityczno-mocznicowy, leki, infekcja HIV, Hemofilia).

 • małopłytkowości spowodowane utratą płytek (hypersplenizm, hypotermia, krwawienia, krążenie pozaustrojowe, hemodializa).


 • Mikroskopowa ocena rozmazu krwi obwodowej jest szczegółowym badaniem elementów morfotycznych krwi stosowanym w diagnostyce chorób o różnym podłożu (choróby infekcyjne, niedokrwistości, hematologiczne zespoły rozrostowe np. białaczki, chłoniaki. Mikroskopową ocenę rozmazu krwi wykonuje się w przypadku uzyskania nieprawidłowego wyniku morfologii krwi w badaniu automatycznym bez dodatkowego zlecenia lub zawsze, gdy badanie takie jest zlecone przez pacjenta lub lekarza.

  Badanie polega na mikroskopowej weryfikacji morfologii poszczególnych elementów morfotycznych – leukocytów, erytrocytów i krwinek płytkowych w preparacie krwi obwodowej barwionym metodą May-Grunwalda Giemsy. W skład badania wchodzi ponadto określenie wzoru odsetkowego leukocytów.Ocena krwinek czerwonych (erytrocytów) ma znaczenie w diagnostyce niedokrwistości (szczególnie hemolitycznych), przyczyn powiększenia śledziony lub jako objaw po splenektomii (wycięciu śledziony), hemoglobinopatii (dziedzicznych nieprawidłowości w budowie hemoglobiny), chorób wątroby, zatruciach metalami ciężkimi, białaczek, zaburzeń wrodzonych i innych. Ocena krwinek białych (leukocytów) jest szczególnie przydatna w chorobach rozrostowych krwi: białaczkach, choniakach, zespołach mielodysplastycznych i mieloproloferacyjnych, stanach zapalnych, sepsie, zatruciach, chorobach reumatycznych i innych. Ocena płytek krwi jest użyteczna w ocenie sprawności procesu krzepnięcia, w ostrych infekcjach wirusowych, chorobach szpiku kostnego, śledziony i innych. W przypadku układu czerwonokrwinkowego analizuje się m.in. wielkość krwinek, stopień wybarwienia, obecność patologicznych kształtów krwinek, wtrętów, obecność agregacji-rulonizacji oraz form młodszych erytrocytów-erytroblastów, retikulocytów. Rozmaz pozwala na pogłębienie wstępnej diagnostyki w kierunku np. niedokrwistości, nabytych i wrodzonych zaburzeń rozwojowych krwinek czerwonych (np. sferocytozy), chorób rozrostowych (m.in. czerwienicy prawdziwej, erytroleukemii). Analiza układu białokrwinkowego umożliwia dokładną ocenę populacji leukocytów, stopnia ich dojrzałości (obecność form młodszych w szeregu granulocytarnym: pałeczek, metamielocytów, mielocytów, promielocytów i mieloblastów, lub w limfoidalnym limfoblastów, obecności form atypowych (np. limfocyty atypowe). Ocena rozmazu mikroskopowego pozwala postawić wstępne rozpoznanie w kierunku chorób mieloproliferacyjnych i limfoproliferacyjnych(np. białaczki, chłoniaki), niedoborów odporności, zakażeń (np. mononukleozy zakaźnej) czy chorób pasożytniczych. Badanie populacji płytek pozwala na określenie na podstawie ich wyglądu i liczby niektórych przyczyn małopłytkowości.


 

Jak wykonać badanie stacjonarnie:
ikona zamów badanie

1. Poznaj ofertę badań Laboratorium Medycznego INVICTA i wybierz badanie najlepsze dla Ciebie lub Twoich bliskich.

 

ikona zadzwoń

2. Wypełnij formularz lub zadzwoń do Kliniki INVICTA i umów się na badanie.
Pamiętaj, żeby przygotować się do niego zgodnie z wytycznymi.

 

ikona klinika

3. Przyjdź do nas do Kliniki – nasi specjaliści sprawią, że badanie będzie przeprowadzone w sposób jak najbardziej komfortowy!

 

ikona sprawdź wyniki

4. Zaloguj się na portalu medipoint.pl i w wygodny sposób zapoznaj się ze swoimi wynikami.

Sprawdź dostępność punktu pobrań w twojej okolicy
Użyj mojej lokalizacji
Wszystkie Punkty pobrań Invicta
Punkty pobrań Invicta
 • Punkt pobrań Gdańsk
 • Punkt pobrań Gdynia
 • Punkt pobrań Słupsk
 • Punkt pobrań Bydgoszcz
 • Punkt pobrań Warszawa
 • Punkt pobrań Wrocław
 • Punkt pobrań Sopot
Adres

Klinika INVICTA

ul. Rajska 10
(C.H. Madison)
80-850 Gdańsk

Godziny otwarcia

Punkt pobrań
pn.–pt.: 07:00 – 18:00
sob.: 07:00 – 14:00

Uwaga: Niektórych badań nie wykonujemy w soboty.
Prosimy o kontakt tel. w celu umówienia się na badania.

Badanie nasienia
pn.-pt.: 07:00 – 16:35
sob.: 08:00 – 15:35

Prosimy o kontakt tel. w celu umówienia się na badania.

Adres

Klinika INVICTA

ul. Władysława IV 50/3
81-384 Gdynia

Godziny otwarcia

Punkt Pobrań

pn.-pt.: 07:00 – 12:00

Uwaga: Niektórych badań nie wykonujemy w soboty.
Prosimy o kontakt tel. w celu umówienia się na badania

Badanie nasienia

pn.-pt.: 07:30 – 15:05

Prosimy o kontakt tel. w celu umówienia się na badania.

Adres

Klinika INVICTA

ul. Leszczynowa 16
76-200 Słupsk

Godziny otwarcia

Punkt Pobrań

pn., czw.: 07:30 – 09:20
wt., śr., pt.: 07:30 – 10:00
sob.: nieczynne

Badanie nasienia:
pn.-pt.: 7:30 – 15:05

Prosimy o kontakt tel. w celu umówienia się na badania.

Adres

Klinika INVICTA

ul. Jagiellońska 109/81
85-027 Bydgoszcz

Godziny otwarcia

Punkt Pobrań

pn.: 07:00 – 17:00
wt., czw.: 07:00 – 12:00
śr., pt.: 07:00 – 16:00
sob.: 07:00 – 14:00

Uwaga: Niektórych badań nie wykonujemy w soboty.
Prosimy o kontakt tel. w celu umówienia się na badania

Badanie nasienia

pn.-sob.: 08:00 – 15:35

Prosimy o kontakt tel. w celu umówienia się na badania.

Adres

Klinika INVICTA

ul. Złota 6
00-019 Warszawa

Godziny otwarcia

Punkt Pobrań

pn.–pt.: 07:00 – 16:00
sob.: 08:00-11:00

Uwaga: Niektórych badań nie wykonujemy w soboty.
Prosimy o kontakt tel. w celu umówienia się na badania

Badanie Nasienia

pn.-pt.: 07:00 – 16:35
sob.: 08:00 – 15:35

Prosimy o kontakt tel. w celu umówienia się na badania.

 

Adres

Klinika INVICTA

ul. Grabiszyńska 186/1
53-235 Wrocław

Godziny otwarcia

Punkt Pobrań

pn.–pt.: 07:30 – 20:00
sob.: 07:30-14:00

Uwaga: Niektórych badań nie wykonujemy w soboty.
Prosimy o kontakt tel. w celu umówienia się na badania

Badanie Nasienia

pn.–sob.: 07:30 – 15:05

Prosimy o kontakt tel. w celu umówienia się na badania.

Adres

Punkt pobrań Sopot

ul. Polna 64,
81-740 Sopot

Godziny otwarcia

pn.–sb.: 07:00 – 10:00

W czwartki w godzinach 9:00-10:00, przyjmujemy pacjentów na badanie w kierunku obecności nużeńca.
Przedstawicielka Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych INVICTA
Dla kontrahentów
Jesteś zainteresowany współpracą z naszym laboratorium?

Umów się na bezpłatną konsultację z naszym opiekunem.